SAOBRAZNOST ROBE I REKLAMACIJE

    

1. Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru Kupac (pod uslovom da se radi o Kupcu koji je potrošač u smislu odredba Zakona o zaštiti potrošača) ima pravo na reklamaciju iste u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača. Prijava reklamacije se može izvršiti elektronskim putem slanjem reklamacije na e-mail: prodaja@esssecaffe.rs  ili telefonom za reklamacije 066 8053 033.

2. Prodavac je odgovoran za eventualnu nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca (pod uslovom da se radi o Kupcu koji je potrošač u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača), odnosno od dana izvršene isporuke Proizvoda.

3. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, popravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

4. U slučaju vraćanja Proizvoda i povraćaja sredstava Kupcu, delimično ili u celosti, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo na način kako je izvršeno plaćanje. U slučaju povraćaja kupoprodajne cene Kupcu, Prodavac neće imati pravo na povraćaj iznosa koje je eventualno platio za usluge Ovlašećene platne institucije i Ovlašćene kurirske službe.

5. Prodavac je dužan da Kupcu potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je njegova reklamacija zavedena. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

6. Kupac ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti na robi isključivo uz odgovarajući račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije.

7. Lista servisa u kojima može biti izvršen tehnički servis, odnosno održavanje i opravka aparata za espresso kafu iz našeg prodajnog asortimana (koji mogu biti po prirodi stvari servisirani), tokom trajanja perioda odgovornosti Prodavca za nesaobraznost robe kao i nakon isteka tog perioda, nalazi se u uputstvu za upotrebu aparata S.12. 

8. U slučaju Kupaca na koje se ne primenjuje Zakon o zaštiti potrošača, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima u vezi materijalnih nedostataka na Proizvodima. 

Odricanje od garancije

Kupac koristi Online prodavnicu “SCS”, na sopstveni rizik. Online prodavnica “SCS” je dostupna onakva „kakva jeste“ ili „kakva je dostupna“ bez ikakvih garancija ili izjava, izričitih ili implicitnih. Prodavac izjavljuje da se Prodavac odriče svih garancija, izričitih ili implicitnih, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj relevantnim važećim zakonom, što se može odnositi na njegove proizvode i usluge, uključujući bez ograničenja, implicirane garancije za svojinu, nepovređivanja i poštovanje prava intelektualne svojine bilo koje vrste, garancije  podobnosti za prodaju i za određenu namenu, kao i bilo kakvih garancija koje mogu proizaći iz poslovanja ili poslovnih običaja, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru Online prodavnice “SCS”.

Prodavac ne garantuje i izjavljuje da funkcionisanje Online prodavnice “SCS” neće biti prekinuto ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od virusa i drugih štetnih komponenti.

Kupac preuzima svu odgovornost za odabir Online prodavnice “SCS”, za pristup istom, kao i za korišćenje Online prodavnice “SCS”.

Kupac koji za kupoprodaju koristi Online prodavnicu “SCS” prema Prodavcu ostvaruje sva prava propisana Zakonom o zaštiti potrošača. 

PACK&FOOD M-011

Beograd, Železnik

Stjepana Supanca 4

PIB 109512133