OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE PUTEM ONLINE PRODAVNICE “SDS”


                I.        UVODNE ODREDBE

 1. Prodavac Pack&Food M-011 d.o.o. je privredno društvo osnovano u skladu sa zakonima Republike Srbije, čija je adresa sedišta u ul. Stjepana Supanca 4/10, 11250 Beograd-Železnik, matični broj 211962321, PIB 109512133, sa registrovanom delatnošću Trgovina na veliko, šifra delatnosti 4637, kontakt podaci (tel: 066 8035 033 i 066 8035 034, e-mail: office@esssecaffe.rs, web: www.esssecaffe.rs ), (u daljem tekstu „Prodavac“)
 2. Prodavac prodaje svoju robu i usluge Kupcima i putem svoje online prodavnice “SCS”,
 3. Kupac je pravno lice, preduzetnik ili punoletno fizičko lice koje kupuje robu ili usluge preko Online prodavnice Prodavca, (u daljem tekstu “Kupac“).
  1. PREDMET OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA I PRODAJE PUTEM ONLINE PRODAVNICE
 1. Ovim Opštim uslovima korišćenja i prodaje putem Online prodavnice “SCS” bliže se određuju uslovi kupovine robe i usluga od strane Kupca korišćenjem Online prodavnice “SCS”.
 2. Pre izvršene kupovine putem Online prodavnice “SCS”, Kupac izjavljuje da je pročitao i razumeo sve odredbe Opštih Uslova Prodaje, i da iste u potpunosti prihvata.
 3. Opšti Uslovi Prodaje su dostupni Kupcu u svakom momentu na internet stranici Online prodavnice “SCS”, a ugovori koje Kupci zaključuju sa Prodavcem na osnovu prodaje robe preko Online prodavnice ”SCS” na osnovu ovih Opštih Uslova Prodaje, mogu se zaključiti samo na srpskom jeziku.
  1. CENE I NAČIN PLAĆANJA
 1. Cene za robu koji se prodaju putem Online prodavnice “SCS” su izražene u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV), za prodaju koja se odnosni na teritoriju Republike Srbije. U slučaju prodaje robe i usluga van teritorije Republike Srbije, Kupac će dodatno biti obavešten o svim uslovima prodaje od strane Prodavca u skladu sa propisima Republike Srbije. Cene za robu i usluge su dostupne Kupcima prilikom korišćenja Online prodavnice.
 2. Istaknute cene, u zavisnosti od konkretne vrste robe, mogu uključivati i iznos troškova isporuke robe (troškovi usluga dostave) na adresu Kupca, što će biti izričito navedeno kod označavanje konkretne cene. U slučaju da cena za konkretnu robu ne uključuje iznos troškova isporuke, Kupac će o navedenom iznosu troška isporuke biti uredno obavešten pre izvršene kupovine.
 3. Cene za robu i usluge, kao i cene i uslovi isporuke su podložne promenama sve do trenutka dobijanja potvrde porudžbine.
 4. Poručene robu iz prodajnog asortimana Prodavca, Kupac može platiti na više načina i to: a) preko računa, b) pouzećem.
 1. Plaćanje preko računa

Poručenu robu Kupac može platiti direktnom uplatom na račun Prodavca uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja, odnosno prilikom izdavanja predračuna. Nakon plaćanja preko računa, Prodavac je u obavezi da potvrdi navedenu uplatu kroz odgovarajuću opciju u administratorskom panelu Online prodavnice “SCS”.

 1. Plaćanje pouzećem

Kod plaćanja robe pouzećem, Kupac će cenu naručene robe platiti u gotovini neposredno prilikom isporuke.

 1. Plaćanje platnim karticama

Plaćanje platnim karticama Dina, Maestro, Visa, MasterCard i American Express je realizovano u saradnji sa Banca Intesa AD Beograd i obavlja se na posebnoj stranici jednostavnim unosom podataka sa vaše platne kartice. Nakon što unesete podatke o kartici i potvrdite plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je vaša porudžbina odobrena i u procesu pripreme za isporuku. Cena isporuke je uključena u ukupan račun koji plaćate i nema dodatnog plaćanja prilikom preuzimanja pošiljke. 

Ako napravite bilo kakvu grešku prilikom plaćanja karticama ili niste sigurni da li je transakcija uspela možete nas kontaktirati na e-mail: prodaja@hiper.rs, najbolje do 24h od plaćanja da bismo ispravili grešku.

U skladu sa Ugovorom sa Banca Intesa ad Beograd, procesorom platnih kartica, podaci o platnim karticama koje kupac unosi prilikom plaćanja nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Pack&Food M-011 je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dina metoda plaćanja.

  1. PORUČIVANJE ROBE  I  ZAKLJUČIVANJE  UGOVORA
 1. Poručivanje robe se vrši na sajtu Online prodavnice “SCS” na način koji je definisan u sekciji MALOPRODAJA . U slučaju da Kupac ima nedoumica u vezi naručivanja robe putem Online prodavnice “SCS”, može se obratiti Prodavcu za dodatne informacije putem gore navedenih kontakt podataka.
 1. Poručivanje robe putem Online prodavnice “SCS” mogu vršiti punoletna fizička lica, preduzetnici i pravna lica. Ovi Opšti Uslovi Prodaje su sačinjeni u skladu sa propisima Republike Srbije, a u slučaju kupoprodaje sa inostranim elementom Prodavac je u obavezi da obavesti Kupca o svim uslovima takve kupoprodaje u skladu sa lokalnim propisima.
 1. Slanjem Porudžbenice Kupac potvrđuje da je na jasan i razumljiv način pre kupovine i zaključenja ugovora obavešten od strane Prodavca o:
 1. osnovnim karakteristikama robe;
 2. adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;
 3. prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode robe prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Kupca;
 4. načinu plaćanja i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama Kupca;
 5. postojanju prava Kupca, potrošača u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, na jednostrani raskid ugovora (odustanak od ugovora) pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača, ukoliko su takvi uslovi ispunjeni;
 6. podršci koju Prodavac pruža Kupcu posle prodaje, ugovornim garancijama (ukoliko Kupac ima pravo na istu) i uslovima pod kojima Kupac ima pravo na ugovorne garancije;
 7. vremenu na koje je ugovor zaključen ako je zaključen na određeno vreme, a ako je zaključen na neodređeno vreme o uslovima za raskid ugovora;
 8. da eventualni spor između njega i Prodavca može biti rešen vansudskim putem, samostalno dogovorom Ugovornih strana, odnosno ukoliko strane sporazumno dogovore angažovanje jednog ili više medijatora ili arbitara, radi rešenja spora;
 9. da može da prepozna, pristupi, uskladišti i reprodukuje tekst ovih Opštih Uslova Prodaje, kao i podatke u vezi zaključenog ugovora;
 10. da ima mogućnost da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što pošalje Porudžbenicu;
 11. da su sva dokumenta dostupna na srpskom jeziku;
 12. da su Opšti Uslovi Prodaje koje je Kupac pročitao i saglasio se sa istim pre zaključenja ugovora, sastavni deo ugovora između Prodavca i Kupca, a sa kojima je Kupac saglasan što potvrđuje slanjem Porudžbenice.
 1. Odmah nakon slanja Porudžbenice, Kupcu će biti potvrđen prijem Porudžbenice koja sadrži prihvat ponude Kupca za zaključenje ugovora.
 2. Porudžbenica koju Prodavac primi od Kupca putem Online prodavnice „SCS“, je obavezujuća za Kupca. Slanjem porudžbenice od strane Kupca Prodavcu putem Online prodavnice “SCS”, smatra se da je zaključen kupoprodajni ugovor za robu i usluge, i to između Prodavca i Kupca. Takođe, slanjem porudžbenice od strane Kupca, Kupac prihvata obavezu plaćanja poručene robe na način koji je odabrao prilikom popunjavanja Porudžbenice.
 3. Pri poručivanju robe putem Online prodavnice “SCS”, Kupac je obavešten i saglasan da može doći do razlike u izgledu konkretnog Proizvoda koji se naručuju prikazanih na računaru i mobilnom telefonu Kupca i stvarnog izgleda Proizvoda (usled reprodukovanja izgleda Proizvoda putem fotografije, grafike i slično).
  1. TRAJANJE I RASKID UGOVORA
 1. Prema važećim propisima Republike Srbije, kod kupovine na daljinu Kupac (pod uslovom da se radi o Kupcu koji je potrošač u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) ima pravo na odustanak od ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe od strane Kupca. Obrazac izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde. 
 2. U slučaju odustanka od ugovora, svi kupljeni proizvodi moraju biti vraćeni Prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od slanja izjave o odustanku uz pripadajuću dokumentaciju (fiskalni isečak i račun-otpremnicu) i to primaocu: “Pack & Food M-011” doo, adresa, ul. Stjepana Supanca 4/10, 11250 Železnik-Beograd, sa napomenom „Odustanak od ugovora”. Vraćanje proizvoda kupljenih putem Online prodavnice “SCS” nije moguće u nekom od prodajnih objekata Prodavca već isključivo i samo na navedenu adresu. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti. Prilikom povraćaja, robu je obavezno vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalnom, neoštećenom pakavanju. 
 3. Troškove vraćanja proizvoda snosi Kupac. 
 4. Po prijemu proizvoda, Prodavac će utvrditi da li je roba u ispravna i neoštećena. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje robe koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja je nastala usled neadekvatnog rukovanja robom, ili je došlo do umanjenja vrednosti robe zbog razloga čija se priroda i osobine ne mogu tačno odrediti, a koji su bitno uticali na karakteristike i funkcionalnost robe. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom Kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
 5. U slučaju odustanka od ugovora uplaćena sredstva će Prodavac vratiti na račun Kupca najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Ukoliko se po prijemu robe ustanovi da je roba vraćena sa bitnim nedostacima, Prodavac ima prava da odloži povraćaj sredstava dok se ne izvrši adekvatna procena stepena oštećenja robe. Prodavac ne može odložiti povraćaj novca duže od 30 dana od dana kada je primio odustanak ukoliko je roba ispravna i nema oštećenja koji su izazvani od strane Kupca.
  1. USLOVI KORIŠĆENJA ONLINE PRODAVNICE I KORISNIČKI NALOZI KUPCA
 1. Registracija Naloga za kupovinu preko Online prodavnice

    Kupac korišćenjem Online prodavnice ”SCS” za kupovinu robe iz našeg prodajnog asortimana, potvrđuje sledeće:

a) da je u potpunosti upoznat i da prihvata ove Opšte Uslove Prodaje,

b) da je prilikom naručivanja robe,  u postupku korišćenja Online prodavnice “SCS” naveo tačne i ispravne podatke.

    Kupac je u obavezi da dostavi Prodavcu, između ostalog, i sledeće podatke:

a) u slučaju Kupca fizičkog lica: Ime i prezime, email, broj telefona, prebivalište ili boravište (adresa, grad i poštanski broj) (obavezno),

b) U slučaju Kupca pravnog lica i preduzetnika: poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika, adresa sedišta (adresa, grad i poštanski broj), matični broj, PIB, e-mail, broj telefona (svi podaci obavezni).

    Kupac može biti svako punoletno fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik. Nalozi koji se registruju „botovima” ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni. Zaključenjem ovog ugovora i korišćenjem odnosno kupovinom preko Online prodavnice “SCS”, Kupac izjavljuje i garantuje da poseduje poslovnu sposobnost da zaključi ugovor koji je važeći na teritoriji na kojoj sedište ima Prodavac.

    Kupac je upoznat da www.esssecaffe.rs zadržava pravo da odbije zahtev Kupca da koristi mogućnost kupovine preko Online prodavnice “SCS”, iz bilo kog razloga po sopstvenoj diskrecionoj oceni i bez dostavljanja bilo kakvog obaveštenja ili obrazloženja Kupcu u kom slučaju www.esssecaffe.rs neće snositi bilo kakvu odgovornost.

    Kupac je u obavezi da Prodavcu da tačne i potpune informacije koje su neophodne kako bi se ostvario proces vršenja kupovine preko Online prodavnice “SCS”. Svi podaci koji su dati Prodavcu, podležu uslovima ovih Opštih Uslova Prodaje.

    Svaki Kupac koji se prijavljuje i koristi Online prodavnicu “SCS” smatra se na osnovu ovih Opštih Uslova Prodaje ugovornom stranom.

    Prodavac može po završetku kupovine poslati e-mail poruku Kupcu kako bi od njega zatražio ocenu proizvoda i usluga prodavnice (recenzija). Kupac nije u obavezi da odgovori na ovaj upit, a može da zatraži i uklanjanje ove komunikacije.

 1. Podaci o ličnosti
 • Za potrebe kupoprodaje putem Online prodavnice “SCS” Prodavac obrađuje određene podatke o ličnosti Kupaca na način i u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje je dostupno u nastavku teksta.
 • Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka o kupcima se obavlja u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti). Prilikom registracije kupaca obavezno se unose samo neophodni, osnovni podaci o Kupcima i podaci neophodni za uspešnu realizaciju naše usluge. Dodatne podatke koji su potrebni za bolje informisanje kupaca i kreiranje posebnih, prilagođenih ponuda, Kupci unose opciono. Kupci u svakom trenutku mogu izmeniti ili obrisati neki od podataka koji su uneli ili zatražiti brisanje svih ličnih podataka koje su uneli i koji se čuvaju u našem sistemu. Svi podaci o kupcima i porudžbinama se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni, kao i poslovni partneri kojima zbog obavljanja posla budu dostupni ovi podaci, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Odgovorno lice za zaštitu podataka o kupcima je Mila Milićević. Kontakt: mila.milicevic@esssecaffe.rs

 1. Intelektualna svojina i licenca
 • Online prodavnica je zaštićena zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima za zaštitu prava intelektualne svojine. Prodavac izjavljuje zadržava sva prava u vezi sa Online prodavnicom “SCS”, uključujući, bez ograničenja, bilo koje autorsko ili srodno pravo, pravo intelektualne svojine, kao i ekskluzivno pravo na pravljenje derivativnih dela, a Kupac je saglasan da neće praviti autorska dela na osnovu Online prodavnice “SCS”, osim ako je Prodavac to izričito dozvolio.
 • Dizajn, logoi i registrovani znaci koje Prodavac koristi na Online prodavnici “SCS” zaštićeni su zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima za zaštitu prava intelektualne svojine  i vlasništvo su odredjenih lica (pravnih i fizičkih).
 • Kupac je saglasan da ni pod kakvim okolnostima neće, između ostalog: 
 1. kopirati, fotokopirati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod, ili rastaviti Online prodavnicu “SCS”, u celini ili delimično, niti stvarati izvedena dela na osnovu Online prodavnice “SCS”.
 2. modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo Online prodavnice “SCS”, osim ako je Prodavac to izričito odobrio;
 3. ustupiti, založiti, prodati, sublicencirati ili na drugi način preneti prava garantovana ovim Opštim Uslovima Prodaje bilo kom trećem licu bez prethodne izričite pisane saglasnosti Prodavca;
 4. koristiti bilo koji neovlašćeni program trećeg lica koji na bilo koji način utiče na rad platforme, odnosno Online prodavnice “SCS”, ili programe automatizacije, niti bilo koje programe trećeg lica koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju između Online prodavnice”SCS” , odnosno Prodavca, ili prikupljaju informacije o Online prodavnici čitajući delove memorije koju Online prodavnica “SCS” koristi za skladištenje informacija o Online prodavnici.
 • Sva prava na Online prodavnici “SCS” su vlasništvo Prodavca, a Kupac ima samo pravo korišćenja Online prodavnice “SCS”, u skladu sa ovim Opštim Uslovima Prodaje. Bilo koja prava koja nisu eksplicitno data Kupcu na osnovu ovih Opštih Uslova Prodaje pripadaju Prodavcu.  
 • Kupac ne sme pozajmiti, dati u zakup, ili na bilo koji drugi način ustupiti trećim licima korišćenje Online prodavnice “SCS”, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Prodavca, kao ni korišćenje Autorskih delova Online prodavnice “SCS” bez izričite prethodne pisane saglasnosti odgovarajućih označenih lica.

     

  4.   Modifikacije Online prodavnice

    Prodavac obaveštava Kupca da ima pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim svojstvima ili delovima Online prodavnice “SCS”, sa ili bez slanja obaveštenja Kupcu ili trećoj strani i bez odgovornosti prema istim,

    Kupac takođe razume i prihvata da svaka takva promena ili poboljšanje može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se lakše pristupilo i/ili koristio Online prodavnicu “SCS”. U tom slučaju samo Kupac snosi odgovornost za nabavku neophodnog dodatnog softvera i/ili hardvera.

    Prodavac obaveštava Kupca da može u bilo koje vreme izmeniti ili ukinuti Online prodavnicu “SCS”, ili deo Online prodavnice, sa ili bez ikakvog obaveštenja Kupca ili odgovornosti prema njemu.

    Prodavac obaveštava Kupca da neće biti odgovoran Kupcu niti bilo kojoj trećoj strani za bilo koju modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili ukidanje Online prodavnice “SCS”.

 1. Otkazivanje i ukidanje Porudžbine Kupca

    Prodavac može da ukine Porudžbinu Kupca, sa ili bez slanja prethodnog obaveštenja Kupcu, i da, u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga, odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korišćenja Online prodavnice “SCS”.

    Nakon otkazivanja Porudžbine od strane Prodavca:

 • Kupac više neće moći da pristupi Online prodavnici “SCS”;
 • Kupac nema pravo ni na kakve zahteve i potraživanja prema Prodavcu;
 • Svi dospeli iznosi koje Kupac duguje Prodavcu, će se smatrati dospelim i plativim u celosti; i

 1. Obaveze i odgovornosti Kupca

    Prodavac zadržava pravo da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukine ili onemogući pristup On line prodavnici “SCS” Kupcima za koje utvrdi da krše ove Opšte Uslove Prodaje ili su na neki drugi način štetni za Online prodavnicu “SCS” ili Prodavca.

    Kupac razume da Prodavac koristi treća lica kao dobavljače i hosting partnere kako bi obezbedio neophodni hardver, softver, mrežu, memoriju i drugu tehnologiju koja je neophodna za rad Online prodavnice “SCS”. U tom smislu, ni Operator ni Prodavac neće biti odgovorni za nefunkcionisanje Online prodavnice “SCS”, usled radnji i propuštanja trećih lica.

    Kupac razume da tehnička obrada i prenos putem Online prodavnice “SCS”, uključujući i Sadržaj, obuhvata (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene kako bi bili u skladu i prilagođeni tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

    Kupac nema pravo da učitava, postavlja, poseduje i prenosi neželjene e-mailove, SMS-ove ili „spam“ poruke, viruse ili bilo koji drugi destruktivni ili razorni kod, a u vezi sa korišćenjem Online prodavnice “SCS”.

    Kupac je odgovoran za sve aktivnosti u vezi sa korišćenjem Online prodavnice “SCS”.

    Prilikom korišćenja Online prodavnice, između ostalog, izričito je zabranjeno sledeće:

 • Bilo koja aktivnost koja je štetna, zabranjena pozitivnim propisima, uvredljiva, uznemiravajuća, proizvodi mržnju;
 • Bilo koja aktivnost kojom se ugrožavaju ili krše lična prava trećih lica, prava u vezi sa intelektualnom svojinom, prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
 • Neovlašćen pristup tuđim informacijama i resursima;
 • Prenos malicioznog ili neovlašćenog software-a;
 • Imitacija ili lažno predstavljanje Kupca na bilo koji način;
 • Druge aktivnosti zabranjene u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

    Povreda ili kršenje bilo koje odredbe ovih Opštih Uslova Prodaje, a kako to Prodavac utvrdi u skladu sa svojom diskrecionom ocenom, omogućuju Prodavcu da trenutno prekine poslovnu saradnju sa Kupcem bez ikakvog dodatnog obrazloženja, odnosno omogućuju mu da ukine pristup Kupca Online prodavnici “SCS”.

     7.  Naknada štete

    Kupac prihvata da odbrani, obešteti i zaštiti Prodavca kao i sve njegove zaposlene i zastupnike u slučaju bilo kakvih tužbi, obaveza, šteta, gubitaka i troškova bilo koje vrste, koji proizilaze iz ili su u vezi sa (i) pristupanjem, korišćenjem ili zloupotrebom Online prodavnice “SCS”; (ii) kršenjem ovih Opštih Uslova Prodaje ; ili (iii) kršenjem prava bilo koje treće strane, uključujući i prava intelektualne svojine, lična prava, poverljivost, prava vlasništva, od strane Kupca.

     8.  Ograničenje odgovornosti

Kupac izričito ističe da razume i prihvata da ni Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu i primerenu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti za pojavu takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), koji proističu iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Online prodavnice “SCS”; (ii) troškova nabavke zamena za dobra i usluge što proističe iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko Online prodavnice “SCS”; (iii) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Kupca; (iv) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Online prodavnice “SCS”; (v) ili bilo kog drugog pitanja koje se odnosi na Online prodavnicu “SCS”, i njeno korišćenje.

     9.   Izmene Opštih Uslova Prodaje Online prodavnice “SCS”

    U slučaju izmene Opštih Uslova Prodaje Online prodavnice “SCS”, Prodavac je u obavezi da objavi izmene na Internet stranici Online prodavnice “SCS” i/ili obavesti Kupca o istoj putem e-maila. Kupac snosi odgovornost za povremene provere postojanja izmena u Opštim Uslovima Prodaje.

    Ukoliko neke od izmena ovih Opštih Uslova Prodaje postanu neprihvatljive za Kupca ili zbog njih Kupac više nije u saglasnosti i skladu sa ovim Opštim Uslovima Prodaje, Kupac je u obavezi da ukine, odnosno deaktivira svoj Nalog i odmah prestane da koristi Online prodavnicu “SCS”. Ukoliko Kupac nastavi da koristi Online prodavnicu “SCS”, čak i nakon izmene ovih Opštih Uslova Prodaje, a da pri tom ne deaktivira svoj Nalog, smatraće se da je Kupac u potpunosti i neopozivo saglasan sa svim datim izmenama.

             VII.    OSTALI USLOVI

    Ukoliko neka od odredbi ovih Opštih Uslova Prodaje postane nevažeća to ne utiče na važnost ostalih odredbi i Opštih Uslova Prodaje kao celine.

  Na odnose nastale putem on-line kupovine preko Online prodavnice “SCS”, između Prodavca i Kupca se primenjuju odredbe relevantnih propisa Republike Srbije koji regulišu ovu oblast.

    Eventualne sporove u vezi sa primenom ovih Opštih Uslova Prodaje i izvršenih kupoprodaja po osnovu ovih Opštih Uslova Prodaje, Prodavac i Kupac će pokušati da reše mirnim putem. U slučaju da mirno rešenje nije moguće, Prodavac i Kupac su saglasni da reše eventualni spor pred nadležnim sudom u Srbiji.

    Prodavac i Kupac su saglasni da će ovi Opšti Uslovi Prodaje regulisati sve kupoprodaje u vezi prodaje robe iz našeg prodajnog asortimana putem Online prodavnice “SCS”.

    Ovi Opšti Uslovi Prodaje primenjuju se na svaku prodaju koju izvrši Prodavac preko svoje Online prodavnice “SCS”.

    Online prodavnica “SCS” je osnovana i posluje u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Republike Srbije. Kupci koji odluče da pristupe i koriste Online prodavnicu “SCS”, sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i rizik, i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

    Pristupanjem i korišćenjem Online prodavnice “SCS” Kupac se saglašava i pristaje da će se u potpunosti pridržavati odredbi ovih Opštih Uslova Prodaje.

  

              VIII.      VLASNIČKA PRAVA I INFORMACIJE O PRODAVCU

    Bilo kakva upotreba Online prodavnice “SCS”, u celini ili delimično, bez dozvole Prodavca, je zabranjena.

    Osnovni podaci o Prodavcu su:

                “PACK&FOOD M-011” DOO, sa sedištem u ul. Stjepana Supanca 4/10, 11250, Beograd – Železnik, matični broj 21196231, PIB 109512133, sa registrovanom delatnošću Trgovina na veliko, šifra delatnosti 4637, kontakt podaci (tel: 066 8053 033 I 066 8053 034, e-mail: office@esssecaffe.rs i web: www.esssecaffe.rs)

                Za sva pitanja i primedbe u vezi sa prodajom putem Online prodavnice “SCS” možete nas kontaktirati putem na e-mail-a:  prodaja@esssecaffe.rs .

SAGLASNOST

KUPAC OVIM PUTEM POTVRĐUJE DA JE PROČITAO I RAZUMEO SVE GORE POMENUTE ODREDBE I USLOVE IZ OVIH OPŠTIH USLOVA PRODAJE PUTEM ONLINE PRODAVNICE “SCS” I DA PRIHVATA DA ODABIROM „NARUČI“ DUGMETA I/ILI KORIŠĆENJEM ONLINE PRODAVNICE “SCS” OVI OPŠTI USLOVI PRODAJE POSTAJU OBAVEZUJUĆI ZA NJEGA. 

PACK&FOOD M-011

Beograd, Železnik

Stjepana Supanca 4

PIB 109512133