GARANCIJA NA PRODATU ROBU – PROIZVODE

Prodavac izjavljuje da preuzima obavezu da ce proizvod u garantnom roku pri upotrebi u skladu s namenom i uputstvima za upotrebu, funkcionisati pravilno i bez primedbi. 

U slucaju kvara na aparatu S.12 koji se može desiti u okviru garantnog roka, ukoliko popravka traje duže od 10 dana, garantni rok ce se produžiti za vreme koliko traje popravka, a ukoliko ne izvršimo popravku ni u roku od 45 dana, proizvod cemo na zahtev kupca zameniti novim.

Servisni rok u trajanju od 45 dana pocinje teci od dana dostave proizvoda u ovlašceni servis. 

Garancija pocinje važiti od datuma prodaje proizvoda, što dokazujete popunjenim garantnim listom i računom (fakturom).

Za popravke u garantnom roku, garanciju ostvarujete u ovlašcenom servisu, odnosno u sedištu Prodavca, Pack&Food M-011, ul. Stjepana Supanca 4/10, Beograd-Železnik.

U garantne popravke ne spada redovno održavanje proizvoda, potrošni materijal, dodatni pribor ili oštecenja usled nepravilne upotrebe. 

Garantni rok za espresso aparat S-12 je 36 meseci.

Prestanak garancije 

Garancija može prestati zbog:

– Nepoštovanja uputstava za upotrebu,

– Intervencije koju je izvršila neovlašcena osoba ili neovlašceni servis,

– Neadekvatnog postupanja sa proizvodom,

– Oštecenja ili kvarova nastalih zbog krivice kupca, odnosno trece osobe, ili više sile usled mehanickih udara i sl.

– Ako je proizvod postavljen u neadekvatnim uslovima koji su bitno drugaciji od normalnih (prašina, hemikalije, niska temperatura i izrazito velika vlaga).

Razdoblje za koje se osigurava servisiranje iznosi 36 meseci od datuma kupovine proizvoda osim u slucajevima kada je proizvodjac drugacije naznacio na vlastitom uputstvu za upotrebu. U navedenom razdoblju osiguravamo servis, pribor i rezervne delove. 

Proizvodjac i Prodavac nisu odgovorni za bilo kakvu štetu u slucaju:

– Neispravne upotrebe automata i upotrebe u druge svrhe od opisane namene u našem Uputstvu za upotrebu,

– Popravke od strane neovlašcenog servisera,

– Prepravke strujnog kabla,

– Prepravke bilo kog dela aparata,

– Korišcenja rezervnih delova i dodataka koji nisu originalni,

– Korišcenja i upotrebe aparata bez periodicnog cišcenja aparata i cišcenja suprotno pravilima predvidjenim ovim Uputstvom,

– Skladištenja na temperaturama ispod 0 C,

– Korišcenja kapsule koje nisu proizvedene od strane ESSSE Sistema Espresso.

U svim gore navedenim slucajevima garancija se smatra nevažecom.

PACK&FOOD M-011

Beograd, Železnik

Stjepana Supanca 4

PIB 109512133